selamnetwerk  
Actie in Ontwikkelingssamenwerking  
  HOME ::
   
 
opening


4 december 2002.

Geachte aanwezigen, directeur Hans Kruijssen, andere vertegenwoordigers van Cordaid, leden van Selam Netwerk, en andere genodigden,

opening opening opening

Mij is door voorzitter Fatma Aktas van Selam Netwerk gevraagd iets te zeggen bij de officiële eerste presentatie die vandaag op de laatste dag van de ramadan plaats vindt en verder in het kort iets over de voorgeschiedenis.

Ik ben Trix van de Laar, lid van het bestuur van stichting Avrasya, dat eveneens lid is van Selam Netwerk. Ik ben Nederlandse, geen moslima, maar christen, en ik ben voorstander van samenwerking tussen ‘oude en nieuwe Nederlanders’. Ik ben ook lid van de adviesraad van Selam Netwerk en als zodanig sta ik hier.

Ik wil u, leden van Selam Netwerk, van harte gelukwensen met de oprichting. Gelukwensen zijn ook op zijn plaats aan Cordaid dat de stichting van Selam Netwerk mede mogelijk gemaakt heeft, dat deze koepel Selam herbergt en daarmee nieuwe vrienden verwerft.

opening opening opening

Het is zeker niet toevallig dat Selam Netwerk vandaag geopend wordt. In de ramadantijd is er meer dan gewone aandacht voor de naaste. Moslims worden opgeroepen om offers te brengen voor hun medemensen die dat nodig hebben. Wat doet Selam Netwerk anders dan werken aan het welzijn van de naaste?

Wat een zinvolle naam hebt u voor uw netwerk gekozen. Selam is een naam, een woord, waarin het goede besloten ligt. Selam betekent immers vrede en draagt als zodanig vele betekenissen in zich. Daar wil ik graag even op ingaan.

Vrede verwijst naar eensgezindheid onder mensen. Vrede is meer dan  afwezigheid van oorlog. Vrede kan alleen gedijen als er gerechtigheid onder mensen bestaat, zodat ieder tot zijn of haar recht komt. Daarover valt heel wat te zeggen. Maar dat gaat het bestek van een kort woordje te buiten.
Gerechtigheid zelf bestaat bij de gratie van solidariteit in de samenleving als mensen bereid zijn voor elkaar op te komen en lasten en lusten eerlijk te delen.

Vrede betekent verder respect hebben voor elkaar, ook voor jezelf. Ik bedoel hier uitdrukkelijk niet respect in de betekenis van voorkómen van gezichtsverlies. Ik  bedoel respect in de betekenis van eerbied voor de ander, zodat de medemens de eer en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn binnen eerlijke morele en sociale afspraken.
Maar respect voor jezelf is even belangrijk. Vind je dat een ander wél respect moet hebben voor sociale en morele afspraken, maar ga je zelf oneerlijk om met diezelfde afspraken, dan doe je in de eerste plaats jezelf onrecht en vervolgens de ander. Je tast bovendien de vrede in je eigen ziel aan en daarmee in feite de eerbied voor jezelf. 

opening opening opening

Vrede betekent ook tolerantie, verdraagzaamheid in de zin van begrip hebben voor elkaar en de eigenheid van elkaars standpunten. Het houdt in dat je wilt zoeken naar wat mensen verbindt en niet alleen naar wat ons scheidt.
Het betekent niet dat je altijd toe moet geven, maar dat je de medemens de vrijheid geeft binnen redelijke sociale afspraken.

Er zijn zeker nog meer betekenissen te noemen die in het woord selam besloten liggen. In Nederland spreken wij dan over naastenliefde dat ook een complex begrip is. Alle betekenissen van selam vormen echter voorwaarden voor stabiliteit en vrede in onze wereld. Eigenlijk is het woord selam een beknopt programma voor mensenrechten, voor duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Het woord selam, vrede, is drager van kostbare waarden waarvan wij allen hopen dat zij werkelijkheid worden, waar wij samen naar moeten streven, omdat mensen dan in alle opzichten recht wordt gedaan, zowel in Oost als in West.

Behalve met uw mooie naam wil ik u ook graag gelukwensen met het  initiatief voor dit netwerk. Het is zeer verheugend dat er nu een georganiseerd netwerk is van vertegenwoordigers van moslimzelforganisaties dat in eigen verantwoordelijkheid en met kennis van het land van oorsprong aan stabiliteit en vooruitgang in de thuislanden wil gaan werken. Op deze wijze is er een prachtig samenwerkings verband ontstaan tussen Cordaid, een van de grotere Nederlandse medefinancieringsorganisaties, en rechtstreeks betrokkenen zelf. Op deze wijze werkt u in eigen verantwoordelijkheid aan stabiliteit en vrede in de wereld. Wie is daar beter toe in staat en is beter op de hoogte dan mensen uit die landen zelf?

Het is bovendien een prachtig initiatief, omdat hier een daadwerkelijke samenwerking tussen christen- en moslimwereld gestalte krijgt. Het is een positief geluid temidden van alle lawaai over botsingen van culturen dat op dit moment onze oren verdooft. Laten we in plaats van over botsingen van culturen liever streven naar wederzijdse kruisbestuiving zoals de bekende Turkse schrijver Orhan Pamuk zegt.

Hoe is de aansluiting van Selam Netwerk bij Cordaid tot stand gekomen?
Vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland werd er op initiatief van de Vereniging Turks Huis in Amsterdam en met steun van NCDO en CEBEMO-HIMOS, in 1996 een bijeenkomst georganiseerd met het doel om de verschillende moslim achterbannen en organisaties te interesseren en voor te lichten over de betekenis van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid voor de landen van herkomst. Het ging daarbij in feite ook over het bevorderen van een civil society. Het betreft werken aan zorg, onderwijs, milieu, democratisering, mensenrechtenverbanden en het bevorderen van samenwerking van burgers die zelf  verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun land. Het zijn alle thema’s die in hun praktische uitwerking welzijn, vrede en stabiliteit kunnen bewerkstelligen.
Dit initiatief van 1996 is niet zonder vrucht gebleven. Er zijn nadien door verschillende zelforganisaties projectvoorstellen gedaan, initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd, onder andere met hulp van het KPA (Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten) programma van de NCDO.
Opgezet zijn onder andere een huis voor straatkinderen, een multifunctioneel dorpshuis, een jongerencentrum, een radiostation. Ook de hulpverlening na de aardbevingsramp moet in dit kader genoemd worden.
Ook het bezoek van president Sezer van Turkije in 2001 gaf een nieuwe impuls aan de ontwikkelingen. Er kwamen ook vele hulpverzoeken vanuit Turkije.

Langzamerhand werd de behoefte gevoeld aan bundeling van krachten en nauwere samenwerking tussen de verschillende organisaties. Van elkaars kennen en kunnen kan men veel leren.

Vorig jaar op 7 december vond  in dit huis op initiatief van Cordaid een bijeenkomst plaats waarbij 27 moslimzelforganisaties aanwezig waren die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Bij die gelegenheid is in feite het Selam Netwerk in het leven geroepen en in de loop van dit jaar 2002 zijn de definitieve vormen van Selam Netwerk zichtbaar geworden.
Selam Netwerk is sinds kort een officiële stichting met een voorlopig bestuur. Beleidsplan en werkplan zijn in de maak. Meer over een en ander kunt u lezen op de internet site van Selam Netwerk. Voor alle verdere inlichtingen kunt zich wenden tot uw voorzitter Fatma Aktas.

Wij hopen en wensen u toe dat deze nieuw geplante jonge vredes boom zal gedijen en veel vruchten zal afwerpen.
Een mooie bayram, suikerfeest morgen.

Ik wil u allen selam, vrede, toe wensen.