selamnetwerk  
Actie in Ontwikkelingssamenwerking  
  HOME ::
   
 
verslag selamnetwerk meeting 2002

Hotel Mercure aan de Amstel
Amsterdam

PROGRAMMA SELAM NETWERK MEETING 28 SEPTEMBER 2002
9.00-9.30 Inloop/ ontvangst met koffie/thee
9.30-10.00 kennismaking
10.00-12.30 vaststellen doelstellingen,
visie en bestuur van Selam Netwerk
Lunchpauze
Inleidingen over noodzaak van betrokkenheid van migranten bij de ontwikkelingssamenwerking door:
Dhr. Coskun Coruz (CDA kamerlid) en Preeti Lakwijk van de SP
gevolgd door een forumdiscussie
informeel samenzijn/sluiting

vergadering

De vergadering begon met een voorstelronde waarbij de aanwezigen een korte uitleg gaven over hun organisatie en hun projecten inzake ontwikkelingssamenwerking.Inleiding over Ontwikkelingssamenwerking door drs. Radj Bhondoe (Cordaid)
Nederland wordt internationaal gezien als motor van allerlei ontwikkelingsinitiatieven, aangezien het relatief hieraan veel geld uitgeeft. Cordaid is in Nederland een van de vijf medefinancieringsorganisaties die zich bezig houden met de ondersteuning van initiatieven in ontwikkelingslanden. Behalve veel lobbywerk en advocacy is Cordaid op dit moment actief met zo’n 2000 programma’s en projecten.

Cordaid is ongeveer drie jaargeleden gefuseerd. Mensen in Nood (noodhulp), Vastenactie ( fondswerving onder kerkelijke groepen), Memisa (gezondheidszorg) en Billand (diverse specialiteiten) besloten de krachten te bundelen en beschikken gezamenlijk over veel deskundigheid en budget.
Hoe gaan we om met migranten groepen in Nederland die in de landen van herkomst projecten willen doen? Cordaid wil deze groepen niet alleen actief betrekken hierbij, maar hen daarbij ook ondersteunen.
Zo is het Seva Netwerk Nederland ontstaan, bestaande uit 24 organisaties die zich ook bezig houden met ontwikkelingssamenwerking, geïnspireerd vanuit de Hindoe cultuur.
Het werkterrein omvat Suriname, India, Guyana, Nepal, Bangladesh, etc
Reeds eerder is er sprake geweest van samenwerking tussen een aantal Turkse organisaties naar aanleiding van de aardbevingsramp in Turkije. Deze groep is qua opzet breder gaan opereren en is van een Turks netwerk geworden tot een Moslim netwerk, toegankelijk voor alle Moslimgroepen die actief zijn op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking.
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking
Tot nu toe waren er vijf medefinancieringsorganisaties te weten Plan Nederland, NOVIB, Cordaid, ICCO en HIVOS. Deze worden genoemd MFP-Breed (Mede Financierings Programma-Breed).

Nu wil de Nederlandse overheid ook anderen in de gelegenheid te stellen zich bezig te houden met Ontwikkelingssamenwerking via het zogenoemde MFP-Smal (nieuw instrument naast het bestaande MFP-Breed).
Onder de noemer TMF (Thematische Mede Financiering) kunnen kleine organisaties die zich bewezen hebben, in aanmerking komen voor financiering van hun ontwikkelingsprogramma, waarbij de betrokken organisatie zich wel moet richten tot slechts een of twee thema’s. Let wel, het gaat hierbij om de financiering van een programma en niet voor projecten!
Voor kleine projecten kunnen organisaties aanvragen indienen via de zogenoemde Front Office, die wordt uitgevoerd door de vijf MFP-Breed organisaties en het NCDO. Het gaat hierbij om aanvragen tot 50.000 Euro.
Vanuit het netwerk blijkt de behoefte aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Bijv. op het gebied van archivering, opstellen projectplannen en begrotingen. Radj geeft aan dat ondersteuning vanuit Cordaid mogelijk is

meeting meeting meeting


Over de achtergrond van het Selam Netwerk
door mw. Fatma Aktas
Met de ondersteuning van NCDO en Cebemo-Himos in 1996 had de Vereniging Turkse Huis een weekend programma met de titel “van huisvrouwen naar ontwikkelingswerkers” georganiseerd. Tijdens dat weekend kwamen onderwerpen als het begrip ontwikkelingssamenwerking en hulp, armoede noodhulp, duurzame ontwikkeling aan de orde. Vervolgens werd het KPA programma van NCDO uitgebreid (met concreet voorbeelden) uitgelegd en zijn er informatiefolders uitgedeeld. Er waren 55 deelnemers aanwezig uit diverse Turkse organisaties in Nederland. Dit weekend vormde de eerste gelegenheid dat de Turkse bestuursleden met ontwikkelingssamenwerking kennis maakten.
Vanaf 1997 werden kleinschalig projecten en programma’s door de Turkse zelforganisaties in Turkije, Balkanlanden en Centraal Azië uitgevoerd. Deze projecten variëren van het leggen van een weg tot aanschaffen van computers in een basisschool, het kopen van een tractor of een ambulance tot het inrichten van een internaat van een weeskinderen. Een aantal voorbeelden zijn:
Inrichting van een huis voor straatkinderen (Turkije)
Bouw van een multifunctioneel dorpshuis (Turkije)
Aanschaffen van een röntgenapparaat en een ambulance (Turkije)
Inrichting van een jongerencentrum (Kyrgistan)
Opzetten van een radiostation (Kosovo)

Naast bovengenoemde initiatieven zijn er na de aardbeving in 1999 tientallen initiatieven in het leven geroepen voor eenmalige en structurele hulp voor Turkije.
Deze ontwikkelingen hebben een extra impuls gekregen na het staatsbezoek van Turkse President Sezer in Nederland(2001). Onderwerp en doel waren de democratisering van het land, mensen rechten en civiel society en de rol/bijdrage van Turkse NGO’s in Nederland.
Dit alles resulteerde in vele projectvoorstellen en aanvragen uit Turkije. De project houders in Turkije zijn meestal dorpshoofden, gemeenten, basisscholen, ziekenhuizen, coöperaties, gezondheidscentra’s, basis organisaties en NGO’s.


meeting meeting meeting

De totale omzet van de lopende projecten (inclusief verdubbelingen) in Turkije in 2001 was ruim 1.2 mijl. Nederlandse gulden. De lidorganisaties van Selam Netwerk hebben ook een bijdrage geleverd aan het Offerfeest en Ramadan bijeenkomsten en het seminar “democratisering in Turkije en de rol van Turkse NGO’s”op 13 september 2001 van Cordaid.
Op initiatief van Cordaid werd op 7 december 2001 de tweede bijeenkomst georganiseerd met 27 Turkse organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Dhr. Radj Bhondoe heeft het beleid van Cordaid t.a.v. migranten uitgelegd tijdens de 1e helft van de bijeenkomst. Na de discussie is in de tweede helft het Selam Netwerk in het leven geroepen.
De doelstelling van Selam Netwerk is om vanuit de moslim gemeenschap in Nederland een bijdrage te leveren aan effectieve en efficiente hulpverlening inzake zorg, onderwijs, milieu, democratisering, mensenrechten verbanden, overheden in Turkije, Oost-Europa, Afrika, Midden Azië en andere delen van de wereld.


meeting meeting meeting

Selam Netwerk werkt in overeenstemming met de boodschap van de tolerante Islam
Op 18 december 2001 zijn de leden van Selam Netwerk in Den Haag bijlelkaar gekomen en uit het midden een voorlopig bestuur gekozen: mevr. Fatma Aktas, Mw. Deqa Gulled, dhr. A. Riza Sariyildiz, dhr. A. Ali Akgul en dhr. Yalc¦n Yagci en Mw. Sonia Menon.
Wat doet Selam Netwerk?
Een eerste opsomming:
uitwisseling van ervaring en deskundigheid
elkaar ondersteunen
lobby opstarten
samenwerking
deskundigheidsbevordering
communicatie zowel intern als extern (o.a. via een nieuwsbrief)
uitwisselen van projecten
(instellen databank en welzijn)


meeting meeting meeting meeting

Doelstelling:
Vanuit de moslimgemeenschap in Nederland, actief werken op een breed terrein van ontwikkelingssamenwerking, waarbij de krachtenbundeling in Nederland moet leiden tot een efficiënte en effectieve hulpverlening, welke moet leiden tot duurzame ontwikkelingsprojecten in de diverse landen van herkomst.

Nevendoelen:
Spreekbuisfunctie voor partnerorganisaties in de ontwikkelingslanden
Vergroten van de betrokkenheid voor ontwikkelingssamenwerking
Prioriteiten van het voorlopig bestuur:
Formalisatie
Heldere taakverdeling
Opstellen van een werkplan en een meerjarenplan
Eventuele commissies instellen
Raad van Toezicht
Dit is een toezichts-en adviesorgaan. De taken moeten bij de formalisatie duidelijk worden vastgelegd.

Wat verwachten wij van het bestuur:
Trainingen deskundigheidsbevordering
Begeleiding, advisering, sturing
Interne communicatie, voorlichting
Beleidsmatig denken
Vertegenwoordigende rol
Conferenties organiseren
Alle organisaties worden gevraagt zo spoedig mogelijk hun NAW
ALLE ORGANISATIES MOETEN ZO SPOEDIG MOGELIJK HUN N.A.W.-GEGEVENS (NAAM ADRES, WOONPLAATS ETC), DOELSTELLINGEN, ACTIVITEITEN, WELKE LANDEN ETC. OPSTUREN NAAR HET BESTUUR.

Missie: (visie / uitgangspunt)
Selam Netwerk laat zich inspireren door de Islamitische waarden en normen van respect, tolerantie, naastenliefde, dienstbaarheid, transparantie en dialoog.
Inleiding van dhr. Coruz (CDA) en mw. Lakwijk (SP)
Puntsgewijs:
Belangrijk om jongeren te activeren en hen te laten participeren, vanwege de brugfunctie tussen jongeren en ouderen, tussen hier en daar.
Realiseren van de moeilijkheid vanwege het ‘vrijwilligerswerk’
De oprichting is een goed begin, maar hoe ga je krachtig verder…..
Goed coördineren en organiseren, samenwerken i.p.v. elkaar concurreren.
Kritisch evalueren; belangrijke leermomenten voor de toekomst!
Gebruik je contacten en netwerken goed!
Ontwikkelingssamenwerking kan goed zijn voor integratie; jongeren activeren die gewoonlijk weinig interesse hebben, via projecten die hun raken vanwege hun plaats van herkomst.
Gebruik ook het bedrijfsleven, er zijn veel grote bedrijven met potjes, die ook maatschappelijk willen ondernemen.
Denk behalve in projecten ook in processen; uitwisselen van kennis en kunde